1. Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym http://moodshop.pl/regulamin oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
2. Właścicielem Sklepu jest Maciej Cybulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VESTIRE Maciej Cybulski ul. Gwiazdowa 15/17 lokal 6, 94-011 Łódź, NIP 7272673366, REGON: 367642412, moodshop@poczta.pl zwana dalej Sprzedający. Administratorem Sklepu jest Monika Malinowska.
3. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
4. Klient może dobrowolnie dokonać Rejestracji, której warunkiem jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
5. Każdy Klient Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
6. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany do zarejestrowania konta na stronie internetowej sklepu Sprzedającego www.moodshop.pl w celu zarejestrowania Konta Klient zobowiązany jest, by postępować zgodnie z instrukcją Rejestracji znajdującą się w zakładce „Zaloguj się”

7. Informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikowania informacji budzących wątpliwości podanych podczas Rejestracji przez Klienta, poprzez podjęcie próby kontaktu w celu weryfikacji danych bądź ich uzupełnienia. Równocześnie w przypadku braku kontaktu z Klientem Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, ich realizacja odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

10. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) dodanie produktu do koszyka
b) wybór rodzaju dostawy
c) wybór rodzaju płatności
d) wybór miejsca dostarczenia Produktu
e) finalizację zamówienia poprzez przycisk ________kupuję________
11. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka i bieżącego kontrolowania wartości zamówienia.

12. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu Zamówienia Klienta. Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji z potwierdzeniem zamówienia w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.

13. Sprzedający oświadcza, iż Sklep oferuje Produkty fabrycznie nowe, wolne od wad oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane fotografie Produktów nie oddają rzeczywistej ich wielkości, a kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień ekranu komputera lub innego urządzenia mobilnego, na którym będą wyświetlane.

14. Klient ma możliwość anulowania Zamówienia, jednak musi to nastąpić nie później niż do dnia wysyłki. O chęci anulowania zamówienia prosimy informować nas drogą mailową, bądź poprzez zakładkę "Kontakt z nami" znajdującą się na stronie Sklepu.

15. Do zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT dostępnej po zalogowaniu Klienta do Sklepu, w zakładce "Moje faktury". Złożenie zamówienia przez Klienta upoważnia Sprzedającego do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

16. Zamówienia są realizowane na terytorium RP.
17. Ceny towaru wyrażone są w walucie obowiązującej w RP i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który wynosi: 17zł w przypadku dostawy Kurierem po przedpłacie, 25zł w przypadku dostawy Kurierem za pobraniem, a 15zł w przypadku dostawy Pocztą Polską po przedpłacie. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

18. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie Sklepu.

19. Realizacja Zamówienia Klienta następuje w przeciągu 1-5 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia. Wysyłki "za pobraniem" - czas realizacji 1-5 dni.

20. Sprzedający zastrzega prawo do nierealizowania zamówienia w przypadku nieotrzymania wpłaty w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia (w przypadku opcji płatności „z góry”). Sprzedający zastrzega prawo do nierealizowania zamówienia z opcją płatności "Kurier za pobraniem", w przypadku kiedy Konto Klienta budzi wątpliwości, co do jego autentyczności.

21. Sprzedający w stosunku do innych osób, niż Klienci w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, szkody i roszczenia lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

22. Dostępne formy płatności to płatność za pośrednictwem przelewu bankowego oraz za pośrednictwem: Przelewy24.

23. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru spowodowanego niezależnymi od Sprzedającego przyczynami. O wszelkich zmianach terminu dostawy Sprzedający powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas Rejestracji przez Klienta.

24. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej (bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej) musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Ryzyko uszkodzenia towaru, utraty go, ryzyko związane z użytkowaniem i posiadaniem towaru przechodzi na Klienta w chwili odbioru przesyłki. Przed pokwitowaniem odbioru zalecane jest sprawdzenie, czy nie nastąpiło jego uszkodzenie w czasie transportu.

25. Jeżeli dostawa zamówionego towaru była awizowana Klientowi, a Klient pomimo upływu 14 dni od daty pierwszej awizacji nie odebrał przesyłki, Sprzedającemu przysługuje prawo do: naliczenia opłaty za magazynowanie wysłanego towaru; odstąpienia od umowy. Sprzedający może wykonać jedną lub dwie z opisanych wyżej czynności jednocześnie, przy czym w przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej kwoty.

26. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

27. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres moodshop@poczta.pl
28. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem jego terminu.
29. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony towar nie jest zgodny z zamówieniem, bądź przesyłka doręczona przez dostawcę jest uszkodzona, Klient ma prawo zwrócić towar bądź żądać wymiany go na nowy, wolny od wad.

30. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dania, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku używanego produktu, zwrot nie jest przyjmowany. Koszty związane z przesyłką produktu pokrywa Klient.

31. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracany towar Klient musi dostarczyć na własny koszt. Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być w nienaruszonym stanie wraz z metkami. Powinien być dołączony dowód jego zakupu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta, dane kontaktowe oraz opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia reklamacji. Zwrot pełnej kwoty zamówienia (w tym koszt dostarczenia Produktu) następuje w przeciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep zwróconego Produktu. Forma zwrotu pieniędzy będzie taka, jaką Klient wybrał w Zamówieniu.

32. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego dbania o produkt (sposób prania wyrobu, prasowania) nie będą rozpatrywane. Koszty związane z przesyłką z tytułu uzasadnionej reklamacji pokrywa Sklep.

33. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
34. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

35. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.moodshop.pl
Klienci, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji lub rezygnacji z korzystania z usług Sklepu.

36. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).